Deklaracja dostępności serwisu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

1) Część plików nie jest dostępnych cyfrowo 2) Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

Treści oraz dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-12-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Gutowski, adres poczty elektronicznej administracja@pkpk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7183785. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego

Adres organu odwoławczego:

ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@pkpk.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 7183785

Dostępność architektoniczna

Siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego mieści się pod adresem: ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl

Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio od ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego (na poziom parteru)

Obok wejścia znajduje się podjazd (pochylnia) przygotowana dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.

W budynku znajduje się toaleta w pełni przystosowana do osób ze specjalnymi potrzebami.

Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

Ułatwienia na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  1. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna

  2. Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec

  3. Linki zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie

  4. Wdrożono możliwość przełączania pomiędzy widokiem o podwyższonym lub normalnym kontraście

  5. Wdrożono fokus oraz tabindex wokół elementów nawigacyjnych – każdy element nawigacji ma obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna

  6. Wykluczono pułapki klawiaturowe

  7. Wszystkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

  8. Zastosowano możliwość zmiany wielkości czcionki w serwisie

  9. Zastosowano mapę strony

  10. W serwisie dostępne są standardowe skróty klawiaturowe.