Projekt Planu Ochrony PKPK - opracowanie częściowe

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej realizuje projekt zgodnie z

Decyzją nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0004/16-00

W SPRAWIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Pn. Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe  

Nr Projektu WND-RPPD.06.03.00-20-0004/16

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonale gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu 

Dodana: 17 maj 2017 09:57

Zmodyfikowana: 22 maj 2017 14:42