ZAPYTANIE OFERTOWE 1

Supraśl, dnia  22.05.2017r.

 

PKPK-S XVII/47/2017/RPO                                                                                                           

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu pn. "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej - opracowanie częściowe" zarejestrowanego pod numerem WND-RPPD.06.03.00-20-0004/16.

 

Nazwa i przedmiot zamówienia: przedmiotem zapytania jest Wykonanie (opracowanie)  Operatu geologii i geomorfologii Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną (obszar 126 687,71 ha).

Opracowanie stanowi element Projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wspófinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VI Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Zamawiający:

Nazwa: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego www.pkpk.pl

Adres: ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl

NIP 966-05-75-013

Regon 0502263798

Tel/Fax .: 85/ 7183 785

e-mail: sekretariat@pkpk.pl

Termin wykonania opracowania: 1 czerwiec 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 W ramach usługi zakres opracowania obejmuje: Opracowanie części opisowej operatu oraz map geologicznej i geomorfologicznej wraz z przekrojami.

Specyfikacja opracowania: Głównym celem opracowania jest adaptacja i weryfikacja arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 do podkładu mapy topograficzno-wysokościowej w skali 1:10000 obejmujących obszar PKPK wraz z otuliną. W ramach prac terenowych przewiduje się wykonanie uzupełniających wierceń sondą ręczną potencjalnych wydzieleń geologicznych nie ujętych na mapach SMGP, a czytelnych na zobrazowaniach lidarowych, takich jak wydmy, starsze tarasy w dolinach rzecznych, formy wytopiskowe. W trakcie lustracji terenowej pożądana jest rejestracja i dokumentacja fotograficzna wyrobisk związanych z eksploatacją surowców mineralnych.

W ramach prac kameralnych należy wykonać mapę geologiczną na podkładzie w skali 1:10000, przeprowadzając stosowną weryfikację wydzieleń geologicznych na podstawie rzeźby terenu, zobrazowań lidarowych, satelitarnych oraz wyników prac terenowych. Należy też wykorzystać wyniki prac gleboznawczych wykonanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dla nadleśnictw Puszczy Knyszyńskiej, zawierające liczne wiercenia i opisy odkrywek glebowych. Graficzne opracowanie mapy: znaki, legendy przekroje, powinny nawiązywać do stylu map SMGP. Mapy powinny być sporządzone i zapisane w postaci numerycznej z wykorzystaniem oprogramowania GIS (ArcGis). Objaśnienia do mapy, czyli część opisowa i struktura operatu geologicznego powinny nawiązywać do koncepcji SMGP i syntetyzować wykonane dotąd arkusze tych map.

Mapa geomorfologiczna, rozumiana jako mapa genetycznych form rzeźby, będzie w dużej mierze pochodną mapy geologicznej, a jej graficzne opracowanie i znaki powinny uwzględnić najnowsze opracowania wielkoskalowych map geomorfologicznych w Polsce.

Przekazanie opracowania: opracowanie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach wraz z wydrukami map w skali przeglądowej (1:100 000) oraz zapisem elektronicznym (mapy w plikach SHP) powinno zostać  złożone w siedzibie PKPK 15 czerwca 2018 roku.

  1. Warunki podstawowe:
  2. Usługa Wykonanie (opracowanie) Operatu geologii i geomorfologii Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną (126 687,71 ha). Świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa o dzieło.
  3. Kwalifikacje Wykonawcy: jest geologiem oraz posiada doświadczenie w terenowych pracach geologiczno – kartograficznych.

 

 

  1. Kryterium oceny oferty: oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi wedle kryteriów.
  2.  
 

Kryterium            

Ranga

1

Cena               

100%

 

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (osobiście, listownie, faxem, mailem) do dnia 29 maja 2017 roku do godziny 12, zgodnie z załącznikiem nr  1.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl

Tel/Fax .: 85/ 7183 785 sekretariat@pkpk.pl

  1. Termin realizacji i płatność.
  2. Termin realizacji usługi 0d 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  3. Płatność za wykonanie zadania zostanie zrealizowana  po wykonaniu zakresu umowy: potwierdzonej protokołem odbioru dostarczonym przez wykonawcę wraz z dziełem oraz rachunku/faktury wystawionej na zamawiającego.

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Formularz ofertowy znajduję się w załączniku do strony

 

Dodana: 22 maj 2017 18:29

Zmodyfikowana: 22 maj 2017 18:29