Jak poruszać się po lesie i szlakach

 Szlaki tyrystyczne PTTK

 

Poruszając się po lesie lub planując wycieczkę do lasu należy pamiętać , że:
 

• poruszanie się po drogach leśnych pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem jest dozwolone wyłącznie po drogach publicznych lub drogami leśnymi, które są oznakowane drogowskazami dopuszczającymi po nich ruch;
o zakazie ruchu zazwyczaj nie informuje znak gdyż w Lasach Państwowych  nie obowiązuje wymóg znakowania takim zakazem wszystkich dróg leśnych,
• poruszanie się wzdłuż dróg oraz w okolicach miejsc gdzie prowadzona jest ścinka drzew  jest bezwzględnie zakazane, informuje o tym znak,
• ruch  pieszy, rowerowy, narciarski oraz jazda konna wierzchem na terenie rezerwatów przyrody jest niedozwolona za wyjątkiem szlaków i ścieżek do tego przeznaczonych.
• parkowanie samochodu lub innego pojazdu silnikowego w lesie jest dozwolone w miejscach do tego przeznaczonych, zwykle są to parkingi leśne. Postój jest możliwy również na poboczach wzdłuż dróg publicznych przebiegających przez obszary leśne za wyjątkiem miejsc  gdzie znaki stanowią inaczej (zakaz postoju)
• z racji wykonywanych w lasach (należących do Skarbu Państwa) zabiegów gospodarczych lub ochronnych obowiązują stałe lub okresowe zakazy wstępu:

stały zakaz wstępu dotyczy:
1) upraw leśnych do 4 m wysokości,
2) powierzchni doświadczalnych oraz  drzewostanów nasiennych,
3) ostoi zwierząt,
4) źródlisk rzek i potoków,
5) obszarów zagrożonych erozją”
okresowy zakaz wstępu dotyczy:
1) wystąpienia zniszczeń, znacznych uszkodzeń drzewostanów
2) występowania dużego zagrożenia pożarowego
3) prowadzonych zabiegów gospodarczych (pozyskanie drewna, ochrona lasu) drewna.”


„W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód,
2) zaśmiecania,
3) rozkopywania gruntu,
4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
8) rozgarniania i zbierania ściółki,
9) wypasu zwierząt gospodarskich,
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
13) puszczania psów luzem,
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem wypadków wymagających wszczęcia alarmu. (…)
(…) W lasach oraz na terenach leśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2) korzystania z ognia otwartego,
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
(z ustawy o lasach)

 Na terenie rezerwatów zabrania się:

• chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
• polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
• pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
• użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
• pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
• niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
• palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

• zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
• połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
w planie ochrony lub zadaniach ochronnych dla rezerwatu;
• ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
• wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony rezerwatu;
• wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
• zakłócania ciszy;
• biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Opracowano na podstawie:
Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku

Dodana: 25 październik 2012 00:00

Zmodyfikowana: 25 październik 2012 12:24