Wniosek na usuwanie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów znajduje się w załącznikach dostępnych na końcu strony.

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).

Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego znajduje się załącznikach dostępnych na końcu strony

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o ochronie przyrody od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do czynności, związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – jest marszałek województwa.

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego - w przypadku, gdy właścicielem działki jest Gmina Białystok, przy czym działka nie jest jednocześnie w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 3

16 - 030 Suraśl

tel./fax (85) 718 - 37 – 85

sekretariat@pkpk.pl

 

 • Prezydent Miasta Białegostoku - Departamentu Ochrony Środowiska - w przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
 • Miejskiego Konserwatora Zabytków - w przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (w tym nieruchomości znajdującej się w urbanistycznej strefie "konserwatorskiej" Białegostoku).
 1. Kto może wystąpić z wnioskiem:

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym" – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Uwaga!

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r. poz. 1892);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

 

 1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu m.in. do

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 1. Kompetencje organu:

Decyzje na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością miast na prawach powiatu - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, wydaje Marszałek Województwa.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w art. 83-89 tej ustawy, od 1 stycznia 2016 r. wykonuje marszałek województwa.

Na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego zadania te wykonuje Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wydaje przedmiotowe zezwolenia wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości będących własnością miasta Białystok - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

 1. Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu: 

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

11. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

12. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane;

13. pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika;

14. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Opłaty:
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Białystok, nr: BANK PEKAO S.A. 

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

 

 1. Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie  skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. poz. 1260)
 • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

Informacja Administratora – organu ochrony środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) określony w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi podpisano umowy powierzenia do przetwarzania, operator pocztowy lub kurier, podmioty prowadzące archiwizację, podmioty prowadzące obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie biuletynu informacji publicznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan:

  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie zmienia wypowiedzi oraz nie narusza integralności nagrania;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. a, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia

  Dodana: 9 luty 2016 11:17

  Zmodyfikowana: 8 luty 2023 12:19