30 lat PKPK !

 

W roku 2018 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego obchodzi jubileusz 30. lecia utworzenia Parku.

 

Uchwała Nr XXVI/172/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku
z dnia 24 maja 1988 r.
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
 imienia Profesora Witolda Sławińskiego.
 
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6; zm. z 1983 r. Nr 44, poz. 201) oraz art. 32 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 z późn. zm.) Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku uchwała, co następuje:
§ 1
1.    Tworzy się Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej imienia Profesora Witolda Sławińskiego, obejmujący część Puszczy o powierzchni 73 094 na, wydzieloną z obszaru krajobrazu chronionego- Puszczy Knyszyńskiej, ustalanego uchwalą WRN Nr XII/84/86 z dnia 29 kwietnia 1986 r. (Dz. Urz. WB Nr 12, poz. 128), zwanym dalej Parkiem.
2.    Strefę ochronną Parku o powierzchni 52 255 ha stanowi pozostała część obszaru krajobrazu chronionego Puszczy Knyszyńskiej oraz fragment obszaru krajobrazu chronionego Wzgórz Sokolskich.
§ 2
 Celem Parku jest ochrona terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.
§ 3
Granice Parku i jego strefy ochronnej oznaczone są na mapie w skali 1:50 000, stanowiącej wraz z ich opisem załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4
Dla zabezpieczenia wymogów ochronnych wprowadza się na terenie Parku i jego strefy ochronnej zasady prowadzenia działalności gospodarczej, określone w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 5
Zobowiązuje się Wojewodę Białostockiego do:
1)       opracowania programu i planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Parku i jego strefy ochronnej w terminie do 1994 r.,
2)    powołania Zarządu Parku oraz nadania mu statutu,
3)       powołania Rady Parku, jako organu doradczego i opiniodawczego oraz ustalenia zakresu działania tej Rady,
4)       zapewnienia środków finansowych oraz warunków niezbędnych dla funkcjonowania Parku,
5)       podjęcie odpowiednich działań zmierzających do utworzenia w najcenniejszej przyrodniczo części Parku — parku narodowego.
§ 6
         Upoważnia się Wojewodę Białostockiego do dokonywania w niezbędnych przypadkach korekt granic Parku i jego strefy ochronnej, po uzyskaniu akceptacji Prezydium WRN.
§ 7
Zobowiązuje się rady narodowe stopnia podstawowego w Czarnej Białostockiej, Knyszynie, Sokółce, Supraślu, Wasilkowie, Gródku, Janowie, Dobrzyniewie Kościelnym, Krynkach, Michałowie i Szudziałowie do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń wynikających z niniejszej uchwały.
§ 8
Zobowiązuje się Komisje Gospodarki Terenowej. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WRN do kontroli przebiegu realizacji uchwały.
§ 9
Winni naruszania zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z niniejszej uchwały podlegają karze orzekanej w postępowaniu przed kolegiami do spraw wykroczeń.
§ 10
Uchwała wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.
 
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
 

 

 

 

Inicjatywa utworzenia wielkoobszarowej formy ochrony przyrody w Puszczy Knyszyńskiej pojawiła się w latach 70. XX w.

 

Nawiązując do ogólnopolskiego programy ochrony krajobrazu ówczesnego dużego województwa białostockiego zaplanowano utworzenie Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego  oraz potrzebę ochrony Puszczy Knyszyńskiej jako Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku specjalną uchwałą z dnia 29-04-1986 r. ustaliła Obszar chronionego Krajobrazu  „Puszcza Knyszyńska” o powierzchni 123 500 ha, który obejmował kompleks Puszczy wraz z terenami i miejscowościami leżącymi na jej obrzeżach. Centralną część tego obszaru zajmował projektowany Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. 

 

Po dwóch latach 24 maja 1988 r. uchwałą Nr XXVI/172/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 maja 1988 r. utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego.

Kolejne informacje o historii i rozwoju Parku ukażą się w najbliższym czasie.

Dodana: 3 styczeń 2018 09:16

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 09:16