Protokół z rozstrzygnięcia oferty na pełnienie funkcji kierownika naukowego w projekcie pn."Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną"

 

 

 

 

 

 

https://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zamowienia_publiczne/eda78bf354b9ff9/protokol-z-rozstrzygniecia.html

 

 

Supraśl 20-11-2017r.

PKPK-S-XIV/1/2017/CKPŚ                                                                       

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: złożenia oferty na pełnienie funkcji kierownika naukowego w projekcie pn."Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" realizowanym w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (nr projektu POIS.02.04.00-00-0019/17).

 W dniu 9 listopada 2017 roku Park opublikował ogłoszenie: w Centralnym portalu Biuletynu Zamówień publicznych – www.bzp.uzp.gov.pl pod numerem 612506-N-2017; w BIP PKPK, na oficjalnej stronie PKPK www.pkpk.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Parku w Supraślu.

Do dnia 17 listopada 2017r. do godz. 12 w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynął 1 formularz ofertowy:

Lp.

Nazwa zgłaszającego usługę

Data wpływu

Oferta zgodna

Z wytycznymi merytorycznymi

Kwota

PLN brutto

1

Dan Wołkowycki ul. Słowackiego 5Am42 15-229 Białystok

 

15-11 2017

Tak

178 000,-

 

W dniu 17 listopada 2017r. została zakończona procedura wyłonienia kierownika  naukowego w projekcie pn."Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" .

            Oferta opisana w tabeli powyżej spełnia warunki/kryterium zawarte w ogłoszeniu/ zapytaniu ofertowym – CENA. Dokonano wyboru oferty.

 

Dodana: 20 listopad 2017 14:19

Zmodyfikowana: 20 listopad 2017 14:19