Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Parku

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Chodakowskiego 6

16-030 Supraśl

Nazwa stanowiska pracy:

Strażnik Parku

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1.Wymag 11. Wymagania niezbędne in. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

· Wykształcenie: wyższe na kierunku biologia, ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska;

· Doświadczenie zawodowe/staż pracy w jednostkach samorządowych, budżetowych  badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe -  udokumentowany 1 rok;

· Znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody, środowiska, o pracownikach samorządowych.

· Znajomość obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

· Prawo jazdy kat. B

· Nieposzlakowana opinia.

· Niekaralność.

2. Wymagania dodatkowe in. pozostałe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

·Łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, samodzielność działania, kreatywność, podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy w zespole.

·  Znajomość obsługi wyposażenia technicznego biura: obsługa komputera w tym pakietu MS Office, Internet, poczta elektroniczna, fax, skaner, kopiarki, drukarki i inne.

· Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

· Wysoka kultura osobista.

· Znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu minimum podstawowym.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·  Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody zawartych w Statucie PKPK.

· Patrolowanie terenu PKPK i jego otuliny

· Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

· Współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie przestrzegania zakazów obowiązujących na terenie Parku.

· Przestrzeganie przepisów prawa oraz bieżący monitoring zmian legislacyjnych z zakresu ochrony przyrody.

·  Odpowiedzialność za stan i użytkowanie taboru samochodów służbowych.

· Prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie stanu posiadania PKPK (siedziba, garaż, obejście).

· Udział w pracach na rzecz edukacji przyrodniczej, turystyki i rekreacji.

· Przygotowywanie rocznego planu pracy oraz bieżące wykonywanie sprawozdawczości w tym zakresie.

· Współpraca z działami: ochrony przyrody, środowiska, turystyki i edukacji, ochrony krajobrazu wartości historycznych i kulturowych.

· Inne bieżące zadania zlecone przez dyrektora Parku.

III. Zakres uprawnień:

· Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

·  Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

IV. Zakres odpowiedzialności:

·  Kształtowanie przyrodniczego, otwartego wizerunku PKPK.

· Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub  zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych  merytorycznych i osobowych do, których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

· Opieka nad powierzonym mieniem.  

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

· Praca w siedzibie PKPK przy ul. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl i w terenie – obszar Parku, otuliny oraz miasto Białystok. Budynek nie posiada windy i podjazdu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym świetle, obsługa urządzeń biurowych.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Życiorys i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
  • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  • Dokumenty poświadczające staż pracy.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VII. Etapy konkursu:

· Złożenie dokumentów przez kandydatów.

·  Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów.

· Rozmowa kwalifikacyjna.

· Ogłoszenie wyników.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Strażnik Parku na podany adres:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
ul. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl

w terminie do dnia 26.09.2016 r. do godz. 15.30

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.  Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (www.pkpk.pl). Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 085 718 37 85.

  Supraśl dn. 14.09.2016r.

        

          Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

                                                                                             mgr inż. Joanna Kurzawa

Dodana: 14 wrzesień 2016 14:56

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2016 14:56