PKPK ogłasza konkurs na stanowisko referenta do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza konkurs na stanowisko
referenta do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

 

Nazwa i adres jednostki:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Chodakowskiego 6

16-030 Supraśl

Nazwa stanowiska pracy:

Referent ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa o pracę na czas określony

 

I.                    Wymagania związane ze stanowiskiem pracy.

     1. Wymagania niezbędne in. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

• Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku –architektura krajobrazu, geografia, gospodarka przestrzenna).

• Doświadczenie zawodowe /staż pracy: udokumentowane minimum 1 rok

• Dobra znajomość przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej

• Znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa  z zakresu:

-ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)

- ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.)

• Umiejętność przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

 

 2. Wymagania dodatkowe in. pozostałe pozwalające na optymalne wykonanie zadań na danym stanowisku.

• Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

• Umiejętność komunikacji personalnej w zakresie usług administracyjnych PKPK.

• Samodzielność, inicjatywa w działaniu, otwartość, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej.

• Doświadczenie pracy w terenie, dobra orientacja w obszarze PKPK.

• Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

• Prawo jazdy kat. B.

II.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

·  Zachowanie i ochrona  naturalnego i kulturowego krajobrazu PKPK.

· Prowadzenie działań związanych z identyfikacją i ochroną krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych poprzez identyfikację istniejących obiektów, prowadzenie i aktualizację bazy danych w tym zakresie w systemie GIS.

· Inwentaryzacja i ochrona tworów i składników przyrody nieożywionej w PKPK.

· Inicjowanie i udział w prowadzeniu czynnej ochrony krajobrazu, zasobów krajobrazowych i kulturowych Parku.

· Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych parku.

· Opiniowanie projektów budownictwa mieszkaniowego, inwentarsko-gospodarczego, turystycznego, usługowego oraz zagospodarowania obiektów zabytkowych pod względem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego gmin i planem ochrony PKPK.

· Inicjowanie i organizowanie prac związanych z ochroną i zagospodarowaniem turystycznym krajobrazu oraz obiektów historycznych.

· Przygotowywanie ekspozycji muzealnych oraz opieka merytoryczna nad nimi.

· Realizacja zadań wynikających z uzyskanych środków pomocowych, współpraca dotycząca tworzenia planów w tym zakresie.

· Współpraca, wymiana doświadczeń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, placówkami naukowymi (UwB, PB), Parkami Krajobrazowymi, Narodowymi, administracją Lasów Państwowych, administracją samorządową,  instytucjami pozarządowymi, w zakresie ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych na terenie PKPK.

· Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, oprowadzanie wycieczek i turystów indywidualnych po salach wystawowych Parku.

· Projektowanie, koordynowanie oraz edycja  wydawnictw w PKPK

· Wykonywanie innych bieżących zadań związanych z działalnością  statutowych jednostki w zakresie ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

III. Zakres uprawnień.

·  Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

·  Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

IV. Zakres odpowiedzialności.

· Zapewnienie odpowiedzialności i otwartego wizerunku PKPK w zakresie ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

· Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją
lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

· Opieka nad powierzonym mieniem. 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Praca w siedzibie PKPK przy ul. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl i w terenie – obszar  Parku, otuliny oraz miasto Białystok. Budynek nie posiada windy i podjazdu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym świetle, obsługa urządzeń biurowych.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

·   CV i list motywacyjny.

·   Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

·   Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

·  Dokumenty poświadczające staż pracy.

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

·  Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

· Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

· Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VII. Etapy konkursu.

·  Złożenie dokumentów przez Kandydatów.

·  Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów.

·  Test sprawdzający kwalifikacje, rozmowa kwalifikacyjna.

·   Ogłoszenie wyników.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych na podany adres:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
ul. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl

w terminie do dnia 27.03.2017r. do godz. 15.30

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie
i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.  Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (www.pkpk.pl). Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 085 718 37 85.  

Supraśl dn. 13.03.2017r.

 

 

                                                                Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

mgr inż. Joanna Kurzawa

 

 

Dodana: 13 marzec 2017 13:25

Zmodyfikowana: 13 marzec 2017 13:26