PKPK ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Nazwa i adres jednostki:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Chodakowskiego 6

16-030 Supraśl

 

Nazwa stanowiska pracy:

 

Specjalista ds. ochrony przyrody.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

I.                   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1.      Wymagania niezbędne in. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

•        Wykształcenie: wyższe magisterskie na  kierunku: biologia;

•        Doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 1rok pracy w ochronie przyrody lub w jednostkach badawczo – rozwojowych; 

•        Doskonała znajomość obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

•        Umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych (fauny, flory, siedlisk itp.).

•        Dobra znajomość obsługi systemu GIS.

•        Znajomość  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

•        Znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

•        Znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.).

·                Znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach(Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444).

•        Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

•        Znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

•        Umiejętność przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

•        Nieposzlakowana opinia.

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

2.      Wymagania dodatkowe in. pozostałe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

•        Łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, samodzielność działania, kreatywność, podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy w zespole.

•        Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

•        Wysoka kultura osobista.

•        Znajomość obsługi wyposażenia technicznego biura: internet, poczta elektroniczna, fax, skaner, kopiarki, drukarki i inne.

•        Prawo jazdy kat. B.

 

II.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·          Inwentaryzacja, rejestracja i dokumentowanie (tworzenie map stanowisk występowania cennych zasobów fauny i flory Parku w systemie Gis Wykonywanie analiz w tematyce wprowadzonych danych.

·          Planowanie i realizacja rocznych zadań rzeczowych z zakresu  ochrony przyrody, badań naukowych i monitoringu przyrodniczego PKPK.

·         Przygotowywanie materiałów z zakresu ochrony przyrody – do miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego gmin dotyczących obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

·         Opiniowanie programów i projektów w zakresie planów ochrony i gospodarki leśnej oraz administracji samorządowej.

·         Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

·         Realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody poprzez: ewidencję występujących form ochrony przyrody oraz wnioskowanie o objęcie ochroną nowych obiektów przyrody żywej i nieożywionej.

·         Przedkładanie wniosków i propozycji zmian do  projektu planu ochrony Parku  Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

·         Bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, zarządcami obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą.

·         Współpraca ze wszystkimi działami PKPK.

·         Inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody.

.

III.              Zakres uprawnień:

·         Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

·         Wynikający z przepisów Kodeksu Pracy.

 

IV.             Zakres odpowiedzialności:

·         Kształtowanie przyrodniczego, otwartego wizerunku PKPK.

·         Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych,
do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

·         Opieka nad powierzonym mieniem.  

·         Nieposzlakowana opinia.

V.                Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         Życiorys i list motywacyjny.

·         Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

·         Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

·         Dokumenty poświadczające staż pracy.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

·         Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VI.             Etapy konkursu:

·         Złożenie dokumentów przez Kandydatów.

·         Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów.

·         Pisemny test sprawdzający kwalifikacje oraz rozmowa kwalifikacyjna.

·         Ogłoszenie wyników.

VII.          Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. ochrony przyrody na podany adres:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
ul. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl

w terminie do dnia 11.02.2016r. do godz. 15.30

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.  Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (www.pkpk.pl). Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 085 718 37 85.

 

Supraśl dn. 01.02.2016r.

 

Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

mgr inż. Joanna Kurzawa

 

Dodana: 2 luty 2016 10:24

Zmodyfikowana: 2 luty 2016 10:24