Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza nabór do pracy na stanowisko: Główny Księgowy

Nazwa i adres jednostki:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego 16-030 Supraśl, ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3.

Stanowisko: Główny Księgowy

Wymiar etatupełen etat

Ilość stanowisk: 1 stanowisko

Znak: PKPK-S-III/14/2022

Termin składania dokumentów: 23.09.2022 do godz. 12:00

 1. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się na ww. stanowisko:

Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie ma orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 8. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządowej/budżetowej,
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, funkcjonowania samorządowych jednostek budżetowych, prawa podatkowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań księgowego w jednostce samorządowej,
 4. znajomość przepisów prawa pracy,
 5. rozliczanie środków finansowych projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (dotacje, konkursy i inne),
 6. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office (Word, Excel) oraz innych programów księgowych i budżetowych (np. Płatnik, SJO Bestia, program płacowo-kadrowy Gratyfikant GT, finansowo-księgowy Rewizor GT, bankowy),
 7. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania Głównego Księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Głównego Księgowego należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej parku zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenia gospodarki finansowej parku.
 2. Opracowywanie planów finansowych jednostki oraz sporządzanie okresowych analiz, księgowanie dokumentów i sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 3. Rozliczanie podatku VAT.
 4. Rozliczanie płac, podatków i składek ZUS, Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz umów cywilno –prawnych.
 5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS).
 6. Współprowadzenie spraw kadrowych w zakresie zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników.
 7. Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości.
 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 9. Analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty.
 10. Organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowo-księgowej.
 11. Wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 3. Zakres uprawnień:

 - Zgodny z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami.

- Wynikający z Kodeksu Pracy.

 4. Zakres odpowiedzialności:

 Zgodnie z art. 54 Ustawy o finansach publicznych:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Ochrona przed dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki;

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:

Praca biurowa w siedzibie PKPK przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych i warunki do przemieszczania się. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, głównie przy naturalnym, a także sztucznym świetle.  

 6. Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany własnoręcznie przez kandydata.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.
 4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego.
 8. Oświadczenie o zgodzie/lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. Klauzuli informacyjnej na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin: 23.09.2022 r. do godz. 12:00
 2. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl lub przesłać pocztą w terminie do dnia 09.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu PKPK).
 3. Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata, numer telefonu kontaktowego, a także klauzulę „NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ”.
 4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do sekretariatu PKPK po wyżej określonym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

 

8. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Sposób zatrudnienia i wymiar etatu - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Miejsce świadczenia pracy: budynek - Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl.
 3. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz 2021 poz.1834), w tym także m.in. ZFŚS i umundurowanie przysługujące Służbie PKPK.
 4. Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 5360zł brutto plus dodatek funkcyjny i stażowy.

 9. Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora PKPK.
 2. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub przez pocztę e-mail o tym, czy spełniają wymogi formalne naboru.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną dopuszczeni do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej; o jej terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez pocztę e-mail.
 4. 4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przez okres trzech miesięcy.
 5. Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych będą odsyłane lub można odebrać osobiście w sekretariacie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

Zgodnie z Klauzulą Informacyjną art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest PKPK przy ul Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl, administracja@pkpk.pl, tel. 85 7183 785  (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Danych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej jest możliwy pod adresem email: administracja@pkpk.pl lub za pośrednictwem PKPK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. Do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

http://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/ofertapracy/nabor-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-1.html

 

Dodana: 2 wrzesień 2022 09:40

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2022 09:40