Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Nazwa i adres jednostki:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Chodakowskiego 6

16-030 Supraśl

Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista do spraw ochrony przyrody.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1.Wymag 11. Wymagania niezbędne in. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku biologia, leśnictwo;
 • Bardzo dobra znajomość gatunków drzew i krzewów;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy w zakresie ochrony przyrody w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe -  udokumentowany 1 rok;
 • Doświadczenie w pracy związane ze specjalizacją arborysta (pielęgnacja pojedynczych drzew);
 • Znajomość oprogramowania GIS i umiejętność posługiwania się systemem;
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu:

 

-  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn.zm.).

    w szczególności w zakresie dotyczącym ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

-   kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.2013.267 z późn.zm.)

-  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn.zm.).

-  ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444).

-  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.).

- ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn.zm.).

 • Umiejętność i doświadczenie  w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych.
 • Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe in. pozostałe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • Umiejętność precyzyjnego, poprawnego językowo, logicznego formułowania dokumentów o charakterze normatywnym, umów, pism, stosowanie KPA w praktyce.

Łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, samodzielność działania, kreatywność,

 • podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość obsługi wyposażenia technicznego biura: obsługa komputera w tym pakietu MS Office, Internet, poczta elektroniczna, fax, skaner, kopiarki, drukarki i inne.
 • Prawo jazdy kat. B - czynne

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody zawartych w Statucie PKPK.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i opiniowaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
 • Rejestracja, dokumentowanie stanowisk występowania cennych, tworów przyrody w systemie informatycznym GIS.
 • Przestrzeganie przepisów prawa oraz bieżący monitoring zmian legislacyjnych z zakresu ochrony przyrody.
 • Inicjowanie i realizacja projektów w zakresie wykonywania czynnej ochrony przyrody PKPK.
 • Planowanie, koordynowanie, nadzorowanie, a także uczestnictwo w prowadzeniu badań naukowych na terenie PKPK.
 • Współpraca, wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi (UW
  w Białymstoku, Politechnika Białostocka, IBS, IBL), nadleśnictwami Puszczy Knyszyńskiej, Parkami Krajobrazowymi i Narodowymi oraz innymi organizacjami w zakresie ochrony przyrody.
 • Udział w pracach na rzecz edukacji przyrodniczej, merytoryczna praca nad tematycznymi wydawnictwami przyrodniczymi.
 • Przygotowywanie rocznego planu pracy oraz bieżące wykonywanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 • Współpraca z działami: ochrony środowiska, turystyki i edukacji, ochrony krajobrazu wartości historycznych i kulturowych, strażnikiem Parku.
 • Inne bieżące zadania zlecone przez dyrektora Parku.

III. Zakres uprawnień:

 • Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.
 • Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

IV. Zakres odpowiedzialności:

 • Kształtowanie przyrodniczego, otwartego wizerunku PKPK.
 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub  zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych  merytorycznych i osobowych do, których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.
 • Opieka nad powierzonym mieniem.  

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca w siedzibie PKPK przy ul. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl i w terenie – obszar Parku, otuliny oraz miasto Białystok. Budynek nie posiada windy i podjazdu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym świetle, obsługa urządzeń biurowych.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 • Dokumenty poświadczające staż pracy.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VII. Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez kandydatów.
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów.
 • Test sprawdzający kwalifikacje, rozmowa kwalifikacyjna.
 • Ogłoszenie wyników.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. ochrony przyrody na podany adres:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
ul. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl

w terminie do dnia 29.02.2016 r. do godz. 15.30

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.  Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (www.pkpk.pl). Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 085 718 37 85.

  Supraśl dn. 19.02.2016r.

          Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

                                                                                             mgr inż. Joanna Kurzawa

 

Dodana: 19 luty 2016 15:10

Zmodyfikowana: 19 luty 2016 15:10