Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu pn. "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej - opracowanie częściowe" zarejestrowanego pod numerem WND-RPPD.06.03.00-20-0004/16.

 

Nazwa i przedmiot zamówienia: przedmiotem zapytania jest Wykonanie (opracowanie)  Operatu geologii i geomorfologii Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną (obszar 126 687,71 ha).

Opracowanie stanowi element Projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wspófinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VI Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Zamawiający:

Nazwa: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego www.pkpk.pl

Adres: ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl

NIP 966-05-75-013

Regon 0502263798

Tel/Fax .: 85/ 7183 785

e-mail: sekretariat@pkpk.pl

Termin wykonania opracowania: 1 czerwiec 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 W ramach usługi zakres opracowania obejmuje: Opracowanie części opisowej operatu oraz map geologicznej i geomorfologicznej wraz z przekrojami.

 

WIĘCEJ IFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dodana: 22 maj 2017 18:34

Zmodyfikowana: 22 maj 2017 18:34